သင္ ၏ စြမ္း ေဆာင္ နိုင္ မွဳ အေရည္ အေသြး မ်ား ကို အစဥ္ ျကို ဆို လ်က္ ပါ။

သင့္ ဘဝ၏ တိုး တက္မွဳ ေတြ ကို လက္တကမ္း ကေန ရယူလိုက္ ပါ။

ဘဝ ဆို ေသာ ေက်ာင္း ေတာ္ ျကီး မွာ သင္ ျကိုး စား ေန မွာ သာ ေအာင္ျမင္ ပါ မယ္။

Language ဘာသာစကား

Back to parent category

Courses in this category

Access allowed only to platform members (user registered to the platform) LAN – JAPAN N5
Chief Executive Officer - English
Access allowed to anybody (even without login) LAN – Japanese Language Basic
System Administrator - English

Back to parent category


Administrator for Schools Of Competency Development & Career Enhancement : System Administrator