သင္ ၏ စြမ္း ေဆာင္ နိုင္ မွဳ အေရည္ အေသြး မ်ား ကို အစဥ္ ျကို ဆို လ်က္ ပါ။

သင့္ ဘဝ၏ တိုး တက္မွဳ ေတြ ကို လက္တကမ္း ကေန ရယူလိုက္ ပါ။

ဘဝ ဆို ေသာ ေက်ာင္း ေတာ္ ျကီး မွာ သင္ ျကိုး စား ေန မွာ သာ ေအာင္ျမင္ ပါ မယ္။

Humanities လူသားေရးရာ

Back to parent category

Courses in this category

Access allowed to anybody (even without login) HU – 24jobcenter Job Hunting
System Administrator - English

Back to parent category


Administrator for Schools Of Competency Development & Career Enhancement : System Administrator